GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Wat doet GA ERVOOR?

De toekomst is aan wendbare, lerende en kostenefficiënte organisaties. Digitalisering, disruptie en duurzaamheid domineren de boardroomagenda. De focus van corporate governance is daarom verschoven van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op de korte termijn, naar waardecreatie voor meerdere stakeholders op de lange termijn. Van missie en visie naar strategie. GA ERVOOR! richt zich daarbij op verbinding en vernieuwing bij de groei van mens en organisatie. Het boek 'Een Tesla inparkeren kan iedereen - Leiderschap in digitale transformatie' geeft met de leiderschaptransformatiecyclus® en het zandlopermodel® invulling aan deze visie. Prestatiemanagement en meetbaar rendement worden vertaald naar duurzame inzetbaarheid door een integrale benadering van leadership en governance, HR en organisatieontwikkeling.

De beste klantervaring ontstaat uit de manier waarop organisaties problemen van hun klanten oplossen. Verandering van de (in)richting van de organisatie of digitalisering heeft wijzigingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg. Een wendbare organisatie heeft het vermogen om zowel stabiel, betrouwbaar en efficiënt, als dynamisch, veerkrachtig en adaptief te zijn. De paradox in het opschalen van wendbaarheid zit in het introduceren van snelle flexibiliteit en stabiliteit tegelijkertijd. Het waarderen van deze paradox vormt een vitaal ingrediënt voor high performance. GA ERVOOR! helpt organisaties stabiele structuren en processen te ontwerpen als ‘backbone’ voor het managen van prestaties en middelen. Performance management én social responsibility. Tegelijkertijd helpt zij organisaties om dynamische governance te ontwikkelen als waarden gedreven leiderschap, flexibele organisatiecultuur en Agile WoW, waarmee snel aan nieuwe uitdagingen en kansen kan worden aangepast. Empowerment én controle, waarden georiënteerde individualiteit én teamwork.

Om het volledige potentieel van menselijke waarden te kunnen benutten, verschuiven organisaties hun focus van normen naar purpose, van richtlijnen en procedures naar het doel van de richtlijnen, en van hiërarchie naar meer autonomie. Sterk leiderschap zorgt er voor dat een bedrijf durft in te grijpen waar het moeilijk gaat. Daarvoor is een continue afstemming nodig tussen visie en strategie, organisatieontwikkeling en HR. Een verschuiving van cognitieve vaardigheden naar persoonlijke kwaliteiten betekent dat organisaties moeten aanpassen hoe het werk wordt georganiseerd. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. GA ERVOOR! helpt haar klanten inzicht te krijgen in de behoeften van hun organisatie en medewerkers gedurende de gehele employee journey. Aantrekken, behouden, motiveren, opleiden en ontwikkelen, en betrokkenheid vergroten van medewerkers speelt daarbij een rol. Zij ondersteunt haar klanten met inzicht in en talent acquisitionprocessen voor de juiste medewerkers; met de juiste competenties; op de juiste plek; op het juiste moment; tegen de juiste kosten met behulp van bijvoorbeeld Strategic Workforce Planning. GA ERVOOR! zet bestuursadvies en organisatieontwikkeling in voor haar klanten door het met scherpe analyses in samenhang ontwikkelen van de medewerkers én organisatie naar high performance. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten en (digitale) strategie te realiseren.

“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar
om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

Onze Solutions

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

HR Strategie & Advies

HR strategie en -advies is geen doel op zich. Het dient zó te worden ingezet dat het een bijdrage levert aan de groeistrategie en doelstellingen van de organisatie en bekrachtiging van de high performance cultuur. Digitale transformatie vraagt om andere mensen met andere vaardigheden. Strategische inzet van potentieel en diversiteit, in combinatie met versterking van leiderschap vervult een sleutelrol in het langetermijnsucces van de organisatie. Organisatiecultuur, verouderde technologie en talentbehoud vormen de grootste obstakels bij digitale transformaties. Een effectieve HR-functie zorgt voor optimale talent acquisition, heldere processen en performance management, toegepaste technologie en inzichtelijke data-analyse. Strategische personeelsplanning (SWP),  HR analytics en een coalitie vormen met de business zijn cruciaal om de transitie te realiseren. Met rendement voor de werknemer én voor de organisatie. Extra winst in pecunia, competenties en versterking van de organisatiecultuur.

Als de waarden van de organisatie en het veranderinitiatief samenvallen met de eigen motivatie van medewerkers, is er de meeste kans op blijvend resultaat. HR kan de gewenste transformatie vergemakkelijken door verandertrajecten te begeleiden en ontwikkelprogramma’s aan te bieden. Immers, mensen willen best veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden. Competenties en karakterkwaliteiten worden belangrijker. In het digitale tijdperk zijn kwaliteiten zoals nieuwsgierigheid, empathie, aanpassingsvermogen en emotionele veerkracht nodig. Met deze kwaliteiten kunnen werknemers waarde toevoegen aan het (digitale) transformatieproces. GA ERVOOR! kiest voor benaderingen waarin mensen zelf vorm en richting geven aan hun verandering en ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de toekomst van werk, zodat ze mede-eigenaar van hun verandering blijven. Daarmee helpen wij flexibiliteit in te bouwen in de workforce planning om te zorgen voor langdurig succes. Ook ondersteunen wij met processen om talent acquisition, binden & boeien en engagement vorm te geven en vast te leggen. Tenslotte begeleiden wij bij herstructuring om de personeelskosten in de organisatie te verlagen. De stijl van GA ERVOOR! is daarbij empowerend en positief: Wij bieden expertise en projectvaardigheden, focussen op kwaliteiten in plaats van onvolkomenheden en zijn kritisch zonder te veroordelen. Onderwerpen als leadership en succession planning, talentontwikkeling, growth mindset, performance management, fact based werken, service levels en HR outsourcing, people analytics en remuneratie zijn regelmatig terugkerende thema’s in opdrachten voor onze klanten.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Organisatieontwikkeling

Leiders van de toekomst realiseren zich dat het samenspel tussen mens en technologie de weg is naar een betere toekomst. Sociale innovatie stelt organisaties in staat om op verantwoorde wijze de ontwikkeling van zowel de organisatie, als de groei van talenten en teams te faciliteren. De ambitie van de organisatie en de ontwikkeling van talent worden zo met elkaar verbonden. Het vergroten van de verander- en concurrentiekracht van de organisatie is het gevolg. Begrijpen wat technologie doet en goed inzicht krijgen in de gevolgen van technologische veranderingen is daarbij essentieel. Data handen en voeten geven is cruciaal voor een succesvolle (digitale) transformatie. Ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en artificial intelligence (AI) hebben gevolgen op alle niveaus van een organisatie en voor alle medewerkers. Business development en growth hacking gaan bijvoorbeeld over het veranderen van waarden, overtuigingen, processen en acties die passen bij de organisatie. Het gaat om organisational excellence als LEAN en Agile in de dagelijkse business, maar vooral ook om transformational excellence als visieontwikkeling, strategic workforce planning, inrichten van innovatie- en zelfsturende processen, een adequaat HR dienstverleningsmodel en continue verbetering van de organisatie. Belangrijk bij het bovenstaande is het ‘waarom’ voor de organisatie en medewerkers. Het is de motivatie voor teams om in beweging te komen, met de focus op teamhouding en gedrag en verbindend leiderschap.

Door GA ERVOOR! wordt inhoudelijke expertise en ondersteunend verandermanagement en (agile)projectmanagement met  een regionale of global scope ingezet. Zij voert deze projecten onder andere uit onder de geregistreerde handelsnaam GO FOR IT!, onderdeel van GA ERVOOR!

Bestuursadvies & Governance

Waardengericht toezicht; van ‘command en control’ naar ‘bezieling en bewaking’. Twee pijlers van hedendaagse governance zijn langetermijnwaardecreatie en cultuur en gedrag in organisaties. Leiders moeten in een steeds digitalere wereld menselijke waarden centraal stellen om succesvol te kunnen zijn. Dat vraagt om andere kwaliteiten, zoals technologie goed begrijpen om te zien hoe technologie en mensen elkaar versterken, en samen toegevoegde waarde creëren. Maar bovenal richten op de purpose van de organisatie, en medewerkers inspireren op basis van purpose en hen de vrijheid geven om waarde te creëren. Die waarden dragen vervolgens bij aan langetermijnwaardecreatie. Van waarden naar waarde; purpose-driven corporate governance is instrumenteel voor de performance van de organisatie. Leiders dienen ervoor te zorgen dat de organisatiecultuur consistent is met de waarden van het bedrijf. Dat is het DNA dat zowel de waarden van de medewerkers, als de context voor gedrag bepaalt en beweging richting gewenst gedrag creëert. Medewerkers zullen vervolgens vanuit betrokkenheid niet alleen hun intelligentie, maar ook hun inzet, intuïtie en creativiteit gebruiken. Hiermee creëren ze de randvoorwaarden voor zichzelf en de organisatie om tot bloei te komen in een digitale transformatie. GA ERVOOR! is gespecialiseerd en gecertificeerd in bestuursadvies en governance, het oplossen van problemen waar directie en management voor staan. Zij helpt een haalbare veranderstrategie te formuleren, waarin de corporate waarden in lijn zijn met de waarden van de medewerkers en gewenste organisatiecultuur. Zij staat stil bij het interventierepertoire voor bestuurders en commissarissen, in verschillende situaties in de bestuurskamer en ontwikkelingsfasen van de organisatie. Governanceonderwerpen als risk management, strategische besluitvormingsprocessen, diversiteit en boardroom dynamics zijn onze specialiteit. Wij begrijpen de belangen, politiek en emoties die daarmee samenhangen, en zetten deze dynamieken op constructieve wijze in door board (zelf)evaluaties, leadership coaching en talent development.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Leadership Coaching & Mediation

Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Leiderschap is niet een doel op zich: het is een instrument om transformatie te begeleiden en te versnellen. Als de top weet waar zij naartoe wil, kan de organisatie verder worden versterkt. Leiderschap gaat om ontwikkelen van mensen én om sturen op resultaten. De toekomst is aan de leider die agile processen begrijpt, stimuleert en verder brengt. Succesvolle leiders begrijpen hoe meerdere teams te laten samenwerken – zodat de agile organisatie meer wordt dan de som der delen. Leidinggevenden krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities en ontdekken hun eigen, unieke manier om vanuit die kwaliteiten inspirerend en met impact leiding te geven. De kans op succes van medewerkers wordt verbeterd door hen te helpen om hun wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten. Bij een leven lang leren, gefaseerde loopbanen en het invoeren van agile werk- en ontwikkeltrajecten, vormen cultuur, houding en gedrag aangrijpingspunten voor transformatie. Een leider die een nieuwe stap gaat zetten in zijn carrière, of een leider die de organisatie door nieuwe uitdagingen gaat loodsen; Wij adviseren en coachen bij het doorvoeren van organisatieverandering, reorganisaties, fusies en versterken van leiderschap om medewerkers en teams zo optimaal mogelijk te empoweren en verbinden. De focus ligt op Action-based Learning met training on the job, personal coaching en leiderschapstraining.

Bij boardroom of executive coaching dienen soms eerst conflicten en meningsverschillen te worden aangepakt. Een conflict op zich is niet het probleem, problemen ontstaan pas als conflicten niet worden opgelost. GA ERVOOR! biedt legal mediation of Appropiate Dispute Resolution (ADR) aan, effectieve conflictoplossing op maat. Dit is een proces waarin partijen in conflict zich door een onafhankelijke derde, de mediator, laten ondersteunen bij het oplossen van dat conflict. Zo worden betere oplossingen voor problemen gevonden en conflicten in de toekomst vermeden.

EQuus! EQuine Assisted Coaching & Mediation is een geregistreerde handelsnaam van GA ERVOOR! Management Consulting B.V. GA ERVOOR! is lid van de NOBCO en commiteert zich aan de Internationale Ethische Code (IEC).

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?